• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය  (http://www.moha.gov.lk)
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය  (http://www.pubad.gov.lk)
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - අනුරාධපුරය  (http://www.anuradhapura.dist.gov.lk)
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව (http://www.pensions.gov.lk)
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව  (http://www.drp.gov.lk)

News & Events

22
Feb2021

ඉඩම් කච්චේරිය...

ඉඩම් හිමිකමක් නොමැති අය සදහා හිමිකම් පත්‍ර...

Scroll To Top