• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය  (http://www.moha.gov.lk)
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය  (http://www.pubad.gov.lk)
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - අනුරාධපුරය  (http://www.anuradhapura.dist.gov.lk)
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව (http://www.pensions.gov.lk)
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව  (http://www.drp.gov.lk)

News & Events

05
Apr2019
වකුගඩු රෝගය මාධ්‍ය සහ අපි..

වකුගඩු රෝගය මාධ්‍ය සහ අපි..

  වකුගඩු රෝගය මාධ්‍ය සහ අපි...මැයෙන් 2019.04.02...

19
Mar2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය ථේරවාදී ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් ලෙස...

Scroll To Top